Vanliga frågor

Varför går klickspåren upp?

Klickspärrar öppnas endast när plankorna kyls av! Detta kan ha följande orsaker:

 • Klickförbindningarna låstes inte på rätt sätt - inget "klick"! (endast intryckta/var smutsiga)
 • Klickförbindningarna skadades vid låsningen (inslagna)!
 • Plankorna har värmts upp kraftigt och kupat sig (t.ex. solstrålning!) – därigenom har klickspåret låsts upp (ev. skadats) – och vid nedkylning går öppnas de!
 • Plankorna har lagts i varmt tillstånd på sommaren - de svalnar och blockeras av tunga föremål, klibbiga kittfogar, plank i dörrposter etc.!
 • Underlägget är för mjukt och för tjockt! Plankorna trycks in, kupar sig och låses upp.

Golvet kupar sig eller sväller!

Golvet sväller endast när plankorna värms upp och inte kan utjämnas! Detta kan ha följande orsaker:

 • Plankorna lades i kallt tillstånd!
 • Plankorna är utsatta för direkt solstrålning och expanderar!
 • Plankorna bestrålas av kraftiga strålkastare eller spotlights, och blir varmt (t.ex. utställningslokaler!)
 • Det finns krympfogar i underlaget (t.ex. i cementmassan!) som är täckta med plank!

Klickförbindningarna kupar sig! Detta kan ha följande orsaker:

 • Plankorna har inte förreglats korrekt utan slagits in!
 • Klickspåret var smutsigt vid förreglingen!
 • Plankorna har blivit kraftigt uppvärmda och kan inte utjämnas!
 • Det finns krympfogar i underlaget (t.ex. i cementmassan!) som är täckta med plank!
 • Underlägget är för mjukt och för tjockt! Plankorna trycks in, kupar sig och låses upp.

Golvet luktar konstigt!

Tyvärr är det inte möjligt att tillverka vinyl helt luktfritt. Enligt direktiven DIN EN 16000 måste denna lukt ha minskat så pass mycket efter 28 dagar att den inte längre är störande.

Är luktämnena skadliga?

Nej! Enligt TÜV-testrapporten enligt DIN EN 16000 i den franska VOC-förordningen är det bekräftat för våra plank att de är godkända i den bästa klassen A+ för bostadsutrymmen.

Vilka beståndsdelar finns det i golvet?

Resultat [mg/m3] klass A+
Formaldehyd 5 A+ < 10
Acetaldehyd 10 A+ < 200
Toluen 16 A+ < 300
Tetrakloroeten n.d. A+ < 250
Xylen n.d. A+ < 200
1,2,4- trimetylbenzen n.d. A+ < 1000
1,4- diklorbenzen n.d. A+ < 60
Etylbenzen n.d. A+ < 750
2-butoxyetanol n.d. A+ < 1000
Styren n.d. A+ < 250
TVOC 37 A+ < 1000

Vilket termiskt motstånd har vinylgolvet?

Det termiska motståndet hos våra vinylplank (5 mm) ligger enligt EN 12664 / EN12524 på 0.067 m2•K/W

Definition värmemotstånd:
Rth = ∆T / Qv
∆T = temperaturskillnad
Qv = värmeström
Definition värmeledningsförmåga:
λ = l / (Rth • A)
Enheten för värmemotstånd är K/W (Kelvin / Watt)

Fördel med beräkning med "termiskt motstånd":
Värdena hos de enskilda golvuppbyggnadsskikten kan räknas ihop!
Golvvärme: summan av värdena för alla golvbeläggningar skall inte överskrida 0.15 m2•K/W

Jämför: 25cm betongtak Rth = 0.10 m²•K/W
7cm underlagsgolv cement Rth = 0.05 m²•K/W
Underlätt dBCover 1510 Rth = 0.051 m²•K/W
25mm spånplatta Rth = 0.171 m²•K/W
30mm massivt trä gran Rth = 0.231 m²•K/W
Keramikplattor (klinkers) Rth = 0.010 m²•K/W

Är golvet antistatiskt?

Enligt testrapporten ligger den maximala personuppladdningen för våra vinylgolv på 1,84 kV! Enligt EN 1815 får den maximala uppladdningen inte överskrida 2 kV, för att golvet skall få klassas som "antistatiskt"! Alltså är golvet antistatiskt!

OBS: i mycket tuffa förhållanden (operationssalar, produktionslokaler för elektroniska komponenter etc.) krävs lägre värden!

Plankorna har övertänder eller lätta spalter!

Enligt EN 649 och EN 651 ligger toleransen för PVC-beläggningar på 0.2mm (ca 2 x tjockleken på ett visitkort), därför kan endast högre övertänder eller bredare spalter reklameras.

Golvet har mönsterfel, kupar sig etc.!

Enligt de standarder som skall tillämpas måste felet vara synligt från ca 1.80m höjd (ögonhöjd) med ljuset lodrätt ovanifrån eller bakifrån på ca 2.40 m framför skospetsarna, för att en reklamation skall kunna godkännas. Brister som är synliga endast från knästående i motljus kan inte reklameras!

Vilken bruksklass (EN 685) har plankorna sorterats in i?

 • Plankor med 0,1 mm slitskikt: bruksklass 21
 • Plankor med 0,3 mm slitskikt: bruksklass 23/31
 • Plankor med 0,5 mm slitskikt: bruksklass 33/42

Bostäder - ytor avsedda för privat användning
 • 21 måttligt / lågt: områden med ringa eller tillfällig användning, sovrum
 • 22 normal / medel: områden med medelhög användning, vardagsrum, hall
 • 23 kraftigt: områden med intensiv användning, vardagsrum, hall, matrum, korridor

Kommersiellt - ytor avsedda för offentlig och kommersiell användning
 • 31 måttligt: områden med ringa eller tillfällig användning, hotell, sovrum, konferensrum, små kontor
 • 32 normalt: områden med medelhög genomströmning, klassrum, små kontor, hotell, butiker
 • 33 kraftigt: områden med kraftig genomströmning, korridorer, varuhus, lobbys, skolor, kontorslandskap
 • 34 mycket kraftigt: områden med intensiv användning, hallar av olika slag, varuhus, biljetthallar

Industriellt - områden avsedda för användning genom lätt industri
 • 41 måttligt: områden där arbete bedrivs i huvudsak sittande och där lätta fordon används av och till. Elektronikverkstäder, finmekanikverkstäder
 • 42 normalt: områden där arbete bedrivs i huvudsak stående och/eller med fordonstrafik. Lagerlokaler, elektronikverkstäder
 • 43 kraftigt: andra industriella områden, lagerlokaler, produktionshallar

Till vilken slitagegrupp hör våra vinylplank (EN 660-2)?

Våra vinylplank hör till grupp T

2.1 Klassificering av elastiska golvbeläggningar

2.1.1 EN 649, klassificering av homogena och heterogena PVC-golvbeläggningar

I ett första steg definierar man (tabell 1) till vilken slitagegrupp som golvet skall höra.

Tabell 1
Slitagegrupp T P M F
Tjockleksförlust mm EN 660-1 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60
Volymförlust mm³ EN 660-1 ≤ 2,0 ≤ 4,0 ≤ 7,5 ≤ 15,0

Golvbeläggningar med transparent slitskikt hör automatiskt - ohne prövning - till slitagegrupp T!