Dataintegritetspolicy

Din privatsfär är viktig för oss, och du skall känna dig trygg när du besöker oss. Därför uppfyller vi och vårt dataskyddsombud de dataskyddsrättsliga föreskrifterna, i synnerhet den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och “Bundesdatenschutzgesetz“ (BDSG, tysk lag, ö.a.). Nedan informerar vi om i vilka syften vi behandlar dina uppgifter och hur du kan tillvarata dina rättigheter. Längst ned på varje sida finns en flik, “Dataskydd“ som länkar vidare till dataskyddspolicyn.

Registeransvarigs namn och kontaktuppgifter

B! Design är en webbplats från BAUHAUS. Kundservice äger rum inom BAUHAUS-bolagen (https://www.bauhaus.info/gesellschaften) på basis av ett avtal om gemensamt registeransvar enligt art. 26 avsn. 1 s. 1 GDPR. Central instans för dataskyddsrelaterade frågor från kunder resp. berörda personer är

BAUHAUS AG
Filial Mannheim
Gutenbergstraße 21

68167 Mannheim

Tyskland

Tel: 0800 3905 000

E-post: datenschutz@bauhaus.info.

BAUHAUS AG svarar för uppfyllandet av de berörda personernas rättigheter enligt GDPR (se ovan, berörda personers rättigheter).
BAUHAUS-bolagen vidarebefordrar alla förfrågningar som rör dataskyddet från kunder och tredje part till BAUHAUS AG. Direkta förfrågningar till dataskyddsombudet påverkas inte. Du hittar huvuddragen i avtalet om gemensamt registeransvar enligt art. 26 avsn. 1 s. 1 GDPR på: www.bauhaus.info/gemeinsam_verantwortliche.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Om du som berörd person har frågor om den dataskyddsrättsliga hanteringen av dina data, har du två möjligheter att ställa dessa frågor eller beskriva ditt ärende:

  • För allmänna frågor om dataskydd och hävdande av rättigheter som berörd person, t.ex. vid sökning efter upplysningar, ber vi dig att kontakta Bauhaus på datenschutz@bauhaus.info med en exakt beskrivning av ditt ärende och med din kontaktadress;
  • För särskilda frågor kan du när som helst kontakta dataskyddsombdudet direkt: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info.

Syfte och rättslig grund för databehandlingen

Server-Logfiles

Vid besök på webbplatsen www.bdesign-vinyl.de registrerar webbservern detta automatiskt i s.k. serverloggfiler. Dessa data innehåller uppgifter om använd läsare, operativsystem samt åtkomsttid. Uppgifterna användas endast för statistiska utvärderingar och av säkerhetsrelaterade skäl (t.ex. för uppklarande av missbruks- eller bedrägerihandlingar) samt för driften av webbplatsen. Den rättsliga grunden för databehandlingen är art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f) GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i drift och presentation av vår webbplats samt förbättring av dess stabilitet och funktionsutbud.

Varken lagstiftningen eller avtal kräver att ovannämnda personuppgifter måste lämnas. Men utan behandling av serverloggfilerna är tjänsten och funktionaliteten hos vår webbplats inte garanterad. Dessutom kann vissa tjänster och funktioner inte vara tillgängliga, eller endast begränsade.

Användning av cookies

Vid användningen av vår webbplats lagras s.k. cookies på din dator. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk, den läsare du använder, och genom vilka den instans som sätter cookies erhåller viss information. Cookies kan inte köra några program eller överföra virus till din dator. De används till att göra webbplatsen användarvänligare och effektivare. Cookies används på denna webbplats t.ex. för att utvärdera besökarnas uppträdande på webbplatsen. Du kan konfigurera din läsarinställningen motsvarande dina önskemål och t.ex. avvisa placeringen av tredjeparts-cookies eller alla cookies. Vi vill dock hänvisa till att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google“). Google använder sig av cookies. Den information som har genererats av cookien om användningen av webbplatsen genom användarna skickas i regel till en server hos Google i USA, och lagras där.

Google är certifierat enligt Privacy-Shield och lämnar därigenom en garanti för att iakttaga den europeiska dataskyddslagstiftningen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google använder denna information på vårt uppdrag för att utvärdera besökarnas användning av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och för att leverera tjänster till oss vilka är förknippade med internetanvändningen. Därvid kan pseudonyma användningsprofiler för användarna genereras ur de bearbetade data. Databehandlingen äger rum på basis av ditt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till detta, med verkan framåt i tiden. Nedan beskriver vi vilka möjligheter till återkallande som du har.

Vi använder Google Analytics endast med aktiverad IP-anonymisering. Det innebär att användarens IP-adress avkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsstater inom EEC. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google i USA och avkortas där.

Den IP-adress som har överförts från användarens läsare kopplas inte ihop med andra data hos Google. Användaren kan förhindra placering av cookies med en inställning av sin läsarprogramvara; dessutom kan användaren förhindra registrering hos Google av de data som har genererats av cookien och som avser användarens användning av webbplatsen, samt behandlingen av dessa data genom Google genom att ladda ned och installera den läsar-plug-in som finns på denna länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om dataanvändningen genom Google, inställnings- och återkallandealternativ, återfinns i Googles dataskyddsdeklaration (https://policies.google.com/technologies/ads) samt i inställningarna för visning av reklam genom Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Alternativt till läsar-add-on eller i läsare på mobila enheter klickar du på denna länk för att i framtiden förhindra registrering genom Google Analytics på denna webbplats:

Analytics-Opt-Out

Analytics-Opt-Out

En Opt-Out-cookie placeras på din dator. Om du raderar dina cookies måste du klicka på denna länk igen.
Varken lagstiftningen eller avtal kräver att ovannämnda personuppgifter måste lämnas. Men utan dessa data är det inte möjligt för oss att analysera, optimera och driva vår webbplats på ett ekonomiskt sätt.

YouTube

För integrationen av videor använder vi YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, representerat av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Normalt skickas din IP-adress till YouTube, och cookies placeras på din dator, redan när du anropar en sida med integrerade videor.

Vi har emellertid integrerat våra YouTube-videor med en utökad dataskyddsfunktion (i detta fall tar YouTube alltid kontakt med tjänsten Double Click från Google, men enligt Googles dataskyddsdeklaration utvärderas därvid inga personuppgifter). YouTube lagrar då ingen information om besökarna, såvida inte de tittar på videon. När du klickar på videon överförs din IP-adress till YouTube, och YouTube ser att du har tittat på videon. Om du är inloggad på YouTube allokeras denna information även till ditt användarkonto (du kan förhindra detta genom att du loggar ut dig från YouTube innan du tittar på videon).

Mer information om syfte och omfattning av datainsamlingen och behandlingen av data genom YouTube återfinns i dess dataskyddspolicy. Där finns även mer uppgifter om dina rättigheter och om möjligheterna att skydda privatsfären genom inställningar: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar dina personuppgifter även USA och har där åtagit sig att beakta EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.“

Mottagare av personuppgifter

Inom ramen för de lagstadgade befogenheterna publiceras dina personuppgifter för följande företag inom EU:
Andra BAUHAUS-bolag (https://www.bauhaus.info/gesellschaften) och deras uppdragstagare för ev. vidare rådgivning, för tecknande av önskade avtal eller för tillhandahållande av andra tjänster, och Uppdragstagare inom BAUHAUS AG avseende IT-tjänster och för administration av webbplatsens backend-funktioner.

Varaktighet för datalagringen

Vi lagrar dina data så länge som det krävs för resp. syfte:

  • Serverloggfiler: 30 dagar
  • Google Analytics Cookie: 2 år

Berörda personers rättigheter

Dina rättigheter som berörd person tillvaratas i omfattande utsträckning av BAUHAUS-bolagen.

Återkallande av samtycke

Om du, inom ramen för användningen av denna webbplats, har givit ditt till behandling av personuppgifter, kan du när som helst återkalla detta samtycke enligt art. 7 avsn. 3 GDPR. Återkallandet kan riktas via e-post till datenschutz@bauhaus.info eller skriftligt till ovan angiven adress. Effekterna av återkallandet begränsas till att de berörda personuppgifterna inte fortsätter behandlas framgent. Ett sådant återkallande påverkar alltså tillåtelsen att behandla dina personuppgifter efter det att du har meddelat oss det. Observera att det då kan inträffa att de berörda uppgifterna inte kan behandlas alls i framtiden.

Rätt till invändning mot behandling enligt art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f) GDPR

Enligt art. 21 avsn. 1 s. 1 GDPR har du rätt att av skäl, som är förknippade med din individuella situation, när som helst kan invända mot behandling av dina personuppgifter enligt art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f) GDPR.

Om du meddelar oss din invändning kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan uppvisa tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen, vilka överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen syftar till hävdande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Ytterligare rättigheter

Du har följande övriga rättigheter bad gäller dina behandlade personuppgifter vid uppvisande av specifika förutsättningar inför registeransvarig:

  • Rätt till upplysning genom den berörda personen, art. 15 GDPR;
  • Rätt till rättelse, art. 16 GDPR;
  • Rätt till radering, art. 17 GDPR;
  • Rätt till begränsning av behandlingen, art. 18 GDPR; samt
  • Rätt till dataöverförbarhet enligt art. 20 GDPR.
  • Du har dessutom rätt att lämna in klagomål till en inspektionsmyndighet om du anser att die behandlingen av dina personuppgifter överträder GDPR.
Uppdatering och ändring

Från tid till annan behöver dataskyddspolicyn anpassas till de faktiska förhållandena och till det rättsliga läget. Vänligen läs igenom dataskyddspolicyn innan du använder vår webbplats, så att du har senaste information efter ev. ändringar eller uppdateringar.

Version: 15.08.2019